Title Image

Polityka prywatności i cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Kościół Chrystusowy w RP Społeczność Chrześcijańska „TOMY” w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowany przez Rafała Piekarskiego. Dane kontaktowe: ul. Jerozolimska 1E, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności duszpasterskiej. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach, a także w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.
  3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO: wyrażona przez Panią/Pana zgoda, a także art. 6 ust. 1 lit. e RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  4. Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  5. Pana/Pani dane przechowywane są do zakończenia realizacji celu, dla którego zostały pobrane.
  6. Ma Pana/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Podane przez Panią/Pana dane są pobrane dobrowolnie.
  2. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.